Algemene Voorwaarden

MDG makelaars

MIRELLA DE GRAAFF

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 2021

 

 1. Onder kandidaat huurder wordt verstaan iedere persoon die reageert op woonruimte waarvoor MDG makelaars bemiddeld. Onder huurder wordt verstaan iedere persoon of bedrijf die de voorwaarden voor het huren van en specifieke woning mondeling of schriftelijk heeft geaccepteerd. MDG werkt in deze als zelfstandig opererend bedrijf en is in geen enkel verband verantwoordelijk of verbonden met een ander kantoor. Ook als MDG Collegiaal een woning verhuurt of aanbiedt.
 2. Onder woonruimte wordt verstaan iedere woonruimte waarvoor MDG bemiddeld namens een eigenaar / verhuurder of aanbiedt voor verhuur namens een collega
 3. De aangeboden ruimte wordt bemiddeld in opdracht van de verhuurder/ eigenaar.
 4. Iedere huurkandidaat dient zich verplicht vooraf in te schrijven en te registreren via onze eigen website mdg-makelaars.nl en accepteert hierdoor automatisch met of zonder OTD of getekende intentie onze algemene voorwaarden en bijbehorende kosten voor onze diensten. Deze kosten zijn voor de tijd die wij besteden aan iedere huurder, de voorselectie van deze huurders en administratiekosten .Wij vragen u in de meeste gevallen om een geldig ID en twee laatste loonstroken , een arbeidsovereenkomst een recent IB FORMULIER plus een verklaring van goed huurgedrag niet ouder dan en maand . Tevens een recente verhuurdersverklaring van de huidige verhuurder of een verkoopakte bij verkoop van de woning. Expats dienen een intentieverklaring en of arbeidsovereenkomst te overleggen en een contactpersoon van het bedrijf waar hij of zij gaat werken. Bij onvoldoende zekerheid kan verhuurder twee of meer maanden borg vragen of een ander persoon die voor hen borg staat . Zonder een dergelijke inschrijving kunnen wij uw aanvragen en mails niet behandelen. Het inschrijfgeld zal bij een totstandkoming van een huurovereenkomst in mindering worden gebracht op de verplichte screenings- en contractkosten.
 5. Bij eigen onderneming dient men een recente inschrijving KvK en de omzetcijfers van drie jaar te overleggen. Tevens doen wij bij iedere kandidaat met toestemming een huurderscheck bij een daarvoor gecertificeerde partij. De kosten voor een dergelijke screening zal door huurder voor aanvang van de huurtermijn aan ons worden voldaan. Ook zullen wij eventueel drie maanden borg vragen bij onvoldoende zekerheid van deze kandidaat.

 

EXCLUSIEVE ZOEKOPDRACHT

 

 1. Een bezichtiging met een makelaar of werknemer van MDG is altijd vrijblijvend en kosteloos behalve als kandidaat of het bedrijf waarvoor hij/zij werkzaam is expliciet schriftelijk een exclusieve zoekopdracht heeft gegeven( EOTD) om een woning voor hem/ haar of het bedrijf , te gaan zoeken. Een bezichtiging zal pas plaatsvinden na een uitgebreide voorselectie en screening nadat het registratieformulier en de daarbijkomende inschrijfkosten zijn voldaan per bank. De opdracht is een intensieve zoektocht naar de woning zoals omschreven in de opdracht. MDG zal dan ook alles in het werk stellen om de gewenste woning te vinden voor cliënt. Bij een exclusieve zoekopdracht dient er bij opdracht een bedrag van € 395 euro incl. BTW te worden betaald en MDG makelaars zal in de OTD vastleggen wat de wensen en eisen van huurder is. Voorafgaande zullen wij schriftelijk aangeven hoeveel potentiele huurwoningen wij minimaal en maximaal aanbieden en hoe lang de zoekopdracht geldig is.
 2. De basis fee voor deze exclusieve opdracht is 8% van de jaarhuursom plus BTW minus de reeds betaalde eenmalige opdrachtkosten. Mocht de opdracht niet resulteren in een aan huur op basis van de door cliënt opgegeven criteria, zal er geen restitutie plaatsvinden. Wel kan de opdracht worden verlengd, aangepast of uitgebreid worden tegen vooraf gestelde courtage.
 3. Bedrijven kunnen informeren naar onze Executive Search and Relocation fees.
 4. Wij werken in deze periode nauw samen met andere kantoren en collega s en daarom zullen wij om welke reden dan ook altijd een bedrag ter grootte van 8% plus 21 % BTW van het door u aangehuurde object bij u in rekening brengen wanneer u ondanks de exclusieve zoekopdracht toch via een ander kantoor of woningbemiddelaar een woning gaat huren die MDG u ook eerder schriftelijk of mondeling heeft aangeboden. Ook wanneer de tijd van de overeenkomst tussen U en MDG reeds is verstreken.
 5. Kandidaat geeft bij inschrijving tevens toestemming om opgenomen te worden in ons mailingbestand. MDG zal vanzelfsprekend altijd zeer vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.
 6. Indien kandidaat te kennen geeft een woning te willen huren zal hij / zij aan het einde van de bezichtiging een intentie formulier invullen dat bindend is. De borg van de te huren woning zal dezelfde dag of uiterlijk de dag daarna worden overgemaakt aan MDG makelaars ter zekerheidsstelling. Is dit bedrag niet binnen deze termijn op onze rekening bijgeschreven binnen zullen wij met andere kandidaten verder gaan en kunt u geen rechten aan de eerder gemaakte afspraken ontlenen.
 7. Gezien de krappe aan – en verhuurmarkt in de regio Eindhoven Tilburg en den Bosch is een snelle beslissing een must. Dit is geen kwestie van de transactie “doordrukken” maar pure werkelijkheid. De werknemers van MDG zullen U daarom zo uitgebreid mogelijk informeren voor- tijdens en na een bezichtiging . Wij zijn dan ook na kantooruren telefonisch beschikbaar voor onze kandidaten.
 8. Mocht er onverhoopt en om welke reden dan ook geen huurovereenkomst volgen nadat er door partijen over en weer duidelijke afspraken zijn gemaakt omtrent de aanhuur van een object ondanks een getekende Intentieverklaring zullen wij wel eenmalig 1 maandhuur plus de verschuldigde btw van het door u geselecteerde maar niet afgenomen pand in rekening brengen met aftrek van de eventueel reeds betaalde opdrachtkosten.Met de ondertekening van de intentieverklaring  verplicht men zich de woning daadwerkelijk te gaan huren tenzij verhuurder om welke reden dan ook niet instemt met de verhuur aan deze kandidaat.
 9. MDG is niet verantwoordelijk voor de keuze en afwijzing van verhuurder en is niet verplicht tot argumentatie.
 10. De woning kan pas betrokken worden nadat alle betalingen aan MDG makelaars en/ of verhuurder gedaan zijn.
 11. MDG zal de borgsom tot beëindiging van de huurperiode beheren en tevens de eindinspectie van de huurder uitvoeren bij vertrek. Na deze eindinspectie zal de borgsom minus eventuele schades of vorderingen altijd binnen 14 dagen aan huurder worden gerestitueerd . Ook zal er standaard een bedrag van € 150 ,= op de borgsom worden ingehouden voor het stomen, wassen en schoonmaken alsmede voor de fysieke eindinspectie , de sleuteloverdracht en afhandeling van de eventuele schades in de woning  van het gehuurde ook wanneer verhuurder geen volledig beheer aan MDG heeft gegeven.
 12. Indien u of uw relaties op een adres gaan wonen dat eerder door ons aan u of uw relatie is aangeboden maar is de huurovereenkomst desondanks door een andere partij tot stand gekomen, zullen wij u alsnog de gehele kosten voor screening en administratie ter hoogte van 8 % van de jaarhuursom in rekening brengen.

 

MDG zal het volgende voor exclusieve kandidaat- huurders ondernemen;

 

 • Uitgebreid Inventariseren van de woonwensen
 • Zoeken en selecteren van geschikte woonruimte op basis van door opdrachtgever aangegeven wensen en profiel
 • Het bezichtigen van en het geven van informatie over de te huur staande objecten.
 • Het geven van algemene en specifieke informatie over onder meer de diverse mogelijkheden voor het vinden van passende woonruimte , de lokale woningmarkt, de huisvestingsvergunningen, huurtoeslag , huurprijzen, de inschrijving in de GBA en eisen en verwachtingen van Nederlandse verhuurders ( voor expats), het overhandigen van een informatiepakket of informatiefolders omtrent cultuur, uitgaan etc..
 • Evaluatie van de eerder aangeboden woningen en bezichtigingen en advies omtrent eventuele keuzes.
 • Samenstellen van een dossier van kandidaat huurder en het voordragen van deze aan verhuurders
 • Namens opdrachtgever onderhandelen met verhuurder en het onderbouwen van een huurovereenkomst
 • De totstandkoming van een huurovereenkomst de uitleg en het laten ondertekenen van beide partijen.
 • Toezicht op eerste betaling aan MDG makelaars voor verhuurder of beheerder
 • Het organiseren van de oplevering en begin inspectie uitvoeren
 • Het zo nodig aanspreken van de verhuurder op de nakoming van zijn verplichtingen jegens huurder
 • Geven van ondersteuning en advies bij onderhoudscontracten, verhuizing, vervoer, transport, scholen kinderen , arts en tandarts , inrichting, tuinonderhoud en beveiliging. MDG zal iedere nieuwe huurder een uitgebreid informatiepakket overhandigen met tips en kortingsbonnen!
 • Advies en het correct ( en verplicht) verzorgen van aansluitingen nutsbedrijven, internet en tv

 

PRESENTATIE VAN WONINGEN

 

Opdrachtgever is er mee bekend dat zijn woning door ons op diverse woningwebsites,

o.a. Pararius en Funda en MDG makelaars (onze eigen website) zal worden geadverteerd om zodoende kandidaten uitgebreid te informeren omtrent zijn aanbod. Wij rekenen hiervoor geen extra kosten. Sterker nog: er kan maar 1 makelaar adverteren op Pararius.nl. Daarom werken wij uitsluitend met een exclusieve opdracht. Uit ervaring weten wij dat het plaatsen van objecten bij meerdere partijen slechts voor verwarring bij kandidaten zorgt. Als makelaar hebben wij geen overzicht wat er bij andere aanbieders word beloofd en zorgt vaak voor ongewenste taferelen bij beide partijen. Uit ervaring is gebleken dat de exclusieve werkwijze tot snellere en duidelijkere transacties leidt. Met 1 aanspreekpunt en directe acties.

Mocht een verhuurder ondanks dat hij getekend heeft voor een exclusieve opdracht toch het object op een andere manier en of zelf, of door een andere partij is verhuurd is hij alsnog de gehele afgesproken courtage aan MDG makelaars verschuldigd en altijd binnen 7 dagen vanaf factuurdatum.

 

KOSTEN VOOR OPDRACHTGEVER/ VERHUURDER

 

Nieuwe wetgeving stelt dat de zogenaamde ”bemiddelingskosten “ voor rekening van verhuurder / opdrachtgever zijn en  wel als volgt;

Bij een geslaagde verhuurtransactie berekenen wij opdrachtgever 6 % van de totale jaarhuursom excl. 21 % btw dit is inclusief de verplichting van financieel beheer door MDG Beheer ten minste voor de duur van de huurovereenkomst van minimaal 36 maanden . Met Technisch beheer samen berekenen wij 2% plus 21% BTW per maand extra. Deze kosten zullen voorafgaande de aanvang van het contract en per heel kalender jaar aan verhuurder worden gefactureerd. Verhuurder zal een duidelijke omschrijving ontvangen van de diensten en service die onder het technisch beheer vallen.

Bij overeenkomsten korter dan 12 maanden zal er slechts 1 maal per jaar de volledige courtage van 6 % van de jaarhuur  worden gerekend. Wanneer verhuurder toch besluit ook zelf zijn pand aan te bieden en hieruit een overeenkomst volgt, brengen wij hem hiervoor

€ 395,= exclusief BTW in rekening.

Ook zal er voor iedere huurovereenkomst en begeleiding binnen een jaar na de eerste verhuurdatum slechts een bedrag van  € 395,= excl. 21 % btw worden berekend. De overeenkomst is altijd exclusief tenminste voor 2 maanden voor MDG en verhuurder zal een verhuuropdracht tekenen voor de exclusieve plaatsing op Pararius. Dit wil zeggen dat geen enkele ander partij uw pand mag adverteren op Pararius.nl.

De kosten voor fotografie en vermelding Pararius en Funda zullen bij 1e opdracht volledig aan verhuurder worden doorberekend wanneer men de opdracht om welke reden dan ook intrekt binnen 2 maanden na ondertekening. Deze kosten bedragen  € 395,= excl. BTW.

Deze periode zal verhuurder nergens anders adverteren of het object in welke hoedanigheid  aan derden aanbieden. Na 2 maanden zonder geslaagde transactie is opdrachtgever vrij zijn aanbod aan andere partijen ter verhuur aan te bieden. De exclusiviteit van het adverteren op Pararius zal onveranderd exclusief blijven bij MDG makelaars. Mocht er na deze periode toch een huuropdracht tot stand komen via U of een ander kantoor met een kandidaat die het gekozen pand al eerder met ons is gaan bezichtigen of door ons is aangeboden zal er alsnog 1 maand huur in rekening worden gebracht. al het eerder de door hem gekozen woning is aangeboden zullen wij alsnog de kosten aan verhuurder in rekening brengen. MDG makelaars heeft het recht te vragen aan verhuurder wie de nieuwe huurder is geworden en via welk kantoor deze is bemiddeld. ( wij zullen alle opdrachtgevers ongeveer 2 weken na een geslaagde verhuur door ons of derden een After Sales mail sturen met uw bevindingen en op- of aanmerkingen. Tezamen met zo een mail zullen wij hen een leuke aanbieding doen. Wij vragen tevens om een recensie te schrijven op onze facebookpagina..

Bij short stay contracten rekenen wij altijd 6 % van de maandhuur per contract maand aan verhuurder plus compleet beheer met een minimale courtage van

€ 395,= exc 21%. btw per object. Particuliere ( buitenlandse) huurder die ons een exclusieve aanhuur opdracht heeft gegeven kan ook kiezen voor een bezichtiging via whatsapp of facetime of andere live video opname door en  met een makelaar die het object ter plekke filmt en toelicht.

 

VERGOEDINGEN VOOR HUURDERS

 

Voor al onze reguliere (verhuur ) werkzaamheden worden geen ”bemiddelingskosten “meer aan een  huurder gevraagd. Wel dient een kandidaat zich voorafgaande aan een bezichtiging zich in te schrijven via onze website. Eenmalig betalen zij een bedrag van

€ 25,= en staan dan 3 maanden bij ons in t bestand. Men ontvangt wekelijks onze eigen nieuwe objecten per mail. Na deze periode zal kandidaat uit ons bestand worden verwijderd. Natuurlijk kan men zich opnieuw inschrijven op dezelfde voorwaarden.

 

HUURDERSCHECK/ PERSOONLIJKE SCREENING

 

Wanneer een kandidaat beslist om een woning bij ons te huren zal er een huurcheck door een onafhankelijke partij worden gedaan en hiervoor vraagt men een vooraf gesteld bedrag voor deze persoonlijke check. Dit is een verzekering die onze verhuurders eisen voordat er een bemiddeling tot stand komt. Een dergelijke check is een half jaar geldig en is voor meerdere doelen aan te wenden, o.a. voor sollicitaties, bewijs van goed gedrag of referentie voor een lening of krediet. Voor expats is er een andere procedure en onderzoeken wij op basis van werkgevers informatie en onderzoek. De kosten voor screening en advies is

€ 150,00 per afgesloten contract minus de eventueel reeds betaalde inschrijfkosten.

 

VERGOEDINGEN VOOR RELOCATION SERVICES EN CORPORATE SERVICES

 

Bedrijven kunnen onze diensten inhuren en kiezen voor een bepaald pakket van diensten. de tarieven zullen wij u graag mailen ! Ook stellen wij geheel op maat pakketten samen met alle wensen hierin verwerkt. Wij maken hiervoor gebruik van de diensten en service van hiervoor speciaal opgeleide consulenten die uw nieuwe collega;s van A tot Z zullen begeleiden. De diensten zijn o.a. verhuizingen regelen in zowel binnen als buitenland naar nederland. Het zoeken van een woning. Een bsn nummer aanvragen bij de Belastingdienst. Verblijfsvergunningen regelen. Vervoer, zoals auto , openbaar vervoer of fietsen. Scholen voor de kinderen. Expat clubs. Artsen aanbevelen. Tour organiseren om de omgeving te verkennen en een juiste woonplaats te kiezen. Inrichting, tuinaanleg en beveiliging regelen.

Informatiepakket aanbieden met o.a. cultuur, gewoonten, taalles etc etc.

 

 

COURTAGES VOOR AAN- EN VERKOOP VAN KOOPWONINGEN IN NEDERLAND

 

Waardebepalingen zijn altijd gratis en geheel vrijblijvend voor een nieuwe potentiele verkopende partij en is per definitie geen taxatie van de woning. Hoewel wij deze waardebepaling professioneel en marktconform onderzoeken en graag in een persoonlijk onderhoud aan u meedelen tezamen met een uitgewerkt verkoop- en marketingplan kunt u hieraan geen rechten ontlenen en kan derhalve nooit aangewend worden als taxatie ter verkrijging van bijv. een hypotheek of lening.   Het is slechts een actuele indicatie van de dan geldende marktwaarde en de makelaar zal verkoper tevens adviseren over de mogelijkheden en kansen van verkoop. Vervolgens zullen partijen daarna samen een opdracht tot dienstverlening opstellen met daarin o.a. de vraag- en laatprijs. Ook de courtagetarieven en diensten zullen in deze overeenkomst worden opgetekend.

De verkoopcourtage zal bij geslaagde verkoop bij de notaris direct worden verrekend en uitbetaald worden door notaris aan ons kantoor.

Wel zal verkoper bij opdracht tot verkoop een eenmalig bedrag overmaken , de zgn. opstartkosten a € 495 excl.  Dit bedrag is exclusief de gestelde uiteindelijke verkoopcourtage die afhankelijk is van het afgenomen dienstenpakket .

De minimale verkoopcourtage is altijd € 2950,= excl. 21% Btw per object en altijd exclusief de verplichte vaste opstartkosten. Onze diensten en werkzaamheden worden altijd in overleg met u in een OTD vastgelegd. Wij leveren altijd maatwerk en de hoogte van de courtage is afhankelijk van de door u gekozen diensten. De overeenkomst tussen MDG makelaars en verkoper zal altijd voor 1 jaar worden afgesloten. Wanneer verkoper desondanks besluit om voortijdig de samenwerking te beëindigen zullen wij hiervoor 0,5 % excl. btw van de vraagprijs in rekening moeten brengen. Mocht het huis binnen een periode van 1 jaar vervolgens aan een kandidaat worden verkocht die eerder al door MDG makelaars is aangebracht en waarmee MDG makelaars het object heeft bezocht, is verkoper alsnog de gehele courtage verschuldigd.

De kooppanden zullen allemaal door ons professioneel worden gefotografeerd . Bij exclusieve koopobjecten kan er zelfs een film worden gemaakt met een Drone. Ook zijn wij bezig om virtuele bezichtigingen te gaan maken voor een spectaculaire 3 d beleving vanuit uw eigen stoel in de huiskamer of op ons kantoor!

De presentatie van zowel huur- als koopwoningen zullen ook worden uitgebreid met een filmpje van de woning ondersteund door een prettig muziekje,

Desgewenst kan onze Interieur styliste u een  advies geven wanneer u uw objecten zou willen verbouwen of renoveren en hierna opnieuw inrichten.

Via deze styliste krijgt u niet alleen advies maar ook kortingen op diverse diensten en inrichting.

 

AANKOOPBEGELEIDINGPROCEDURE EN TARIEVEN

 

Bij AANKOOP begeleiding door ons kantoor zal er vooraf een duidelijk profiel van de wensen worden opgemaakt en een opdracht tot dienstverlening (OTD) worden ondertekend. Er zal eenmalig een bedrag van € 495,00 exc. btw worden gefactureerd bij opdracht en zal nimmer worden gerestitueerd.  MDG makelaars hanteert een vast laag basis bedrag voor een standaard aankoopbegeleiding van € 695,= excl. BTW ( excl. opstartkosten).

De basis aankoopovereenkomst is slechts geldig voor een periode van maximaal 3 maanden na ondertekening. Koper en makelaar zullen van te voren een duidelijk aankoopprofiel opstellen en makelaar zal deze opdracht dan ook naar beste kunnen vervullen. Kopers zullen zelf aangeven vanuit FUNDA welke panden ze willen zien.

Er zal tevens een maximaal aantal van 2 objecten per week met de makelaar worden bezichtigd en de overeenkomst is alleen van kracht op reeds te koop aangeboden panden binnen een straal van 10 kilometer rond Eindhoven. Tevens is koper voorafgaande aan de actieve aankoopopdracht altijd verplicht een hypotheekadvies inwinnen van onze eigen hypotheekadviseur. Zonder dit advies kan er geen aankoopopdracht worden getekend.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

Alle aan aanbiedingen van MDG  zijn vrijblijvend zowel mondeling als schriftelijk en men kan hieraan geen rechten ontlenen.

 

 • Alle mededelingen , toezeggingen en aangeboden overeenkomsten van medewerkers zijn altijd onder voorbehoud van goedkeuring van eigenaar / verhuurder. Wij kunnen vanwege afhankelijkheid van factoren geen garantie geven als er door derden onjuiste informatie wordt gegeven . Wij trachten zo accuraat mogelijk u te informeren maar zijn afhankelijk van afspraken die verhuurders ook met andere partijen maken. Hier hebben wij helaas niet altijd invloed op.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor de manier waarop verhuurder na het tot stand komen van een overeenkomst zijn verplichtingen al dan niet nakomt. Huurders vrijwaren MDG dan ook voor alle aanspraken wegens schade van de eigenaar / verhuurder en of derden in welke vorm dan ook.
 • MDG is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuistheden onvolledigheden nietigheden of vernietigbaar heden in de huurovereenkomst welke het gevolg zijn van foutieve informatie welke door verhuurder aan MDG is verstrekt.
 • Op alle geschillen tussen kandidaat huurder en MDG is Nederlands recht van toepassing.
 • MDG is nimmer verantwoordelijk voor teksten beloften advertenties meldingen of uitlatingen op andere websites dan van MDG makelaars.