Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Onder kandidaat huurder wordt verstaan iedere persoon die reageert op woonruimte waarvoor
MDG Makelaars & Art Galerie bemiddeld. Onder huurder wordt verstaan iedere persoon of bedrijf
die de voorwaarden voor het huren van en specifieke woning mondeling of schriftelijk heeft
geaccepteerd. MDG Makelaars & Art Galerie werkt in deze als zelfstandig opererend bedrijf en is in
geen enkel verband verantwoordelijk of verbonden met een ander kantoor. Ook als MDG
Makelaars & Art Galerie Collegiaal een woning verhuurt of aanbiedt.

1.2 Onder woonruimte wordt verstaan iedere woonruimte waarvoor MDG Makelaars & Art Galerie
bemiddeld namens een eigenaar / verhuurder of aanbiedt voor verhuur namens een collega.

1.3 Een aangeboden ruimte voor verhuur weergegeven op onze website wordt alleen bemiddeld na
mondelinge of schriftelijke opdracht van de verhuurder/ eigenaar. Het is mogelijk dat deze
objecten door meerdere partijen als ook door de verhuurder elders worden aangeboden of
geadverteerd. De door ons geadverteerde woning kan dan ook door anderen dan MDG worden
verhuurd. Eigenaar is daarin vrij en heeft altijd het recht om zonder opgaaf van reden het object
aan een andere partij te gunnen. Kandidaten kunnen hieraan geen enkel recht claimen.

1.4 Kandidaat dient zich vooraf in te schrijven via onze MDG website en geeft daarmee toestemming
en accepteert hiermee onze voorwaarden en bijbehorende kosten bij aan- of verhuur. Hij geeft
hiermee tevens toestemming om door een onafhankelijk bedrijf een verplichte huurderscheck uit
te laten voeren. Ook vragen u om een geldige ID en twee laatste loonstroken en een recent IB
FORMULIER. Tevens een recente verhuurdersverklaring van de huidige verhuurder of een
verkoopakte bij verkoop van de woning. Expats dienen een arbeidsovereenkomst te overleggen en
een contactpersoon van het bedrijf waar hij of zij gaat werken. Bij onvoldoende zekerheid kan
verhuurder twee of meer maanden borg vragen of een persoon die borg staat. De inschrijving kost
eenmalig € 25,= en is 3 maanden geldig. Daarna kan men de inschrijving op dezelfde voorwaarden
verlengen. Aan een inschrijving kunnen nimmer en op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Inschrijfkosten zullen nooit worden gerestitueerd om welke reden dan ook. Zonder deze gegevens
zullen wij geen afspraken maken voor een bezichtiging.

1.5 Bij eigen onderneming dient men een recente inschrijving KvK en de omzetcijfers van drie jaar te
overleggen. Tevens verplichten wij iedere kandidaat een huurders/ screeningsrapport te laten
maken bij een daarvoor gecertificeerde onafhankelijke partij. De kosten a € 395 incl. BTW hiervan
zijn voor kandidaat huurders.

 

ARTIKEL 2: EXCLUSIEVE ZOEKOPDRACHT

2.1 Een bezichtiging met een makelaar of werknemer van MDG Makelaars & Art Galerie is altijd
vrijblijvend en kosteloos behalve als kandidaat of het bedrijf waarvoor hij/zij werkzaam is expliciet
schriftelijk een exclusieve zoekopdracht heeft gegeven (EOTD) om een woning voor hem/ haar of
het bedrijf, te gaan zoeken.

2.2 Een bezichtiging zal pas plaatsvinden nadat men zich via de website heeft ingeschreven en het
inschrijfgeld is voldaan en wij alle gevraagde gegevens hebben ontvangen. Inschrijfgeld is nimmer
terug te vorderen om welke reden dan ook. Ook kan men geen rechten aan de inschrijving
ontlenen en beslist verhuurder altijd op voor hem gestelde eisen.

2.3 De opdracht is een intensieve zoektocht naar de woning zoals omschreven in de opdracht. MDG
Makelaars & Art Galerie zal dan ook alles in het werk stellen om de gewenste woning te vinden
voor cliënt.

2.4 Bij een exclusieve zoekopdracht dient er een bedrag van € 395,- euro incl. btw te worden betaald
en zal in mindering worden gebracht nadat wij een geschikte woning hebben gevonden en er een
huurovereenkomst tot stand komt. MDG zal voor een periode van 3 maanden maximaal 8 panden
per maand aanbieden die aan de zoekcriteria van de kandidaat voldoen. MDG makelaars zal niet
alleen haar eigen aanbod tonen maar ook dat van collega’s. Het aanbod is afhankelijk van de
huurmarkt op dat moment en men kan hier geen rechten aan ontlenen wanneer wij niet het
geschikte pand kunnen vinden.

2.5 De basis fee voor deze exclusieve opdracht is 1 maandhuur plus BTW minus de opstartkosten.
Mocht de opdracht niet resulteren in een aanhuur op basis van de door cliënt opgegeven criteria,
zal er geen restitutie plaatsvinden. Wel kan de opdracht worden verlengd, aangepast of uitgebreid
worden tegen vooraf gestelde courtage.

2.6 Bedrijven kunnen informeren naar onze Executive Search and Relocation fees.

2.7 Wij werken in deze periode nauw samen met andere kantoren en collega s en daarom zullen wij
om welke reden dan ook altijd een bedrag ter grootte van maandhuur plus 21% BTW van het
gehuurde object bij u in rekening brengen wanneer u ondanks de exclusieve zoekopdracht toch
via een ander kantoor of woningbemiddelaar een woning gaat huren die MDG Makelaars & Art
Galerie u ook eerder schriftelijk of mondeling heeft aangeboden. Ook wanneer de tijd van de
overeenkomst tussen U en MDG Makelaars & Art Galerie reeds is verstreken. Kandidaat geeft bij
inschrijving tevens toestemming om opgenomen te worden in ons mailingbestand. MDG
Makelaars & Art Galerie zal vanzelfsprekend altijd zeer vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

2.8 Indien kandidaat te kennen geeft een woning te willen huren zal hij / zij aan het einde van de
bezichtiging een intentie formulier invullen dat bindend is . Ook mondeling akkoord en/of
mailwisseling waaruit dit blijkt is bindend. Wanneer eigenaar en makelaar dit aangeeft dient de
borg van de te huren woning dezelfde dag of uiterlijk de dag daarna worden overgemaakt aan
MDG Makelaars & Art Galerie ter zekerheidsstelling. Is dit bedrag niet binnen deze termijn op onze
rekening bijgeschreven binnen zullen wij met andere kandidaten verder gaan en kunt u geen
rechten aan de eerder gemaakte afspraken ontlenen. Is er geen onmiddellijke borg vereist dient
kandidaat zo spoedig mogelijk de huurovereenkomst te ondertekenen waarna hij/zij onmiddellijk
de waarborgsom zal moeten overmaken.

2.9 Gezien de krappe aan – en verhuurmarkt in de regio Eindhoven Tilburg en den Bosch is een snelle
beslissing een must. Dit is geen kwestie van de transactie “doordrukken” maar pure werkelijkheid.
De werknemers van MDG Makelaars & Art Galerie zullen U daarom zo uitgebreid mogelijk
informeren voor- tijdens en na een bezichtiging . Wij zijn dan ook na kantooruren telefonisch
beschikbaar voor onze kandidaten.

2.10 Mocht er onverhoopt en om welke reden dan ook geen huurovereenkomst volgen zullen wij u
eenmalig 1 maandhuur plus de verschuldigde btw van het door u geselecteerde maar niet
afgenomen pand in rekening brengen met aftrek van de reeds betaalde opstartkosten.

2.11 Met de ondertekening van de intentieverklaring verplicht men zich de woning daadwerkelijk te
gaan huren tenzij verhuurder om welke reden dan ook niet instemt met de verhuur aan deze
kandidaat.

2.12 MDG Makelaars & Art Galerie is niet verantwoordelijk voor de keuze en afwijzing van verhuurder
en men is niet verplicht tot argumentatie.

2.13 De woning kan pas betrokken worden nadat alle betalingen aan verhuurder of MDG Makelaars &
Art Galerie gedaan zijn. Standaard zal MDG alle bedragen innen en beheren voor opdrachtgever
maar bij niet exclusieve verhuur betaald huurder rechtstreeks aan de verhuurder. MDG zal in deze
vorm dan ook verder geen beheer of andere services aan verhuurder meer bieden. Vergoedingen
voor verhuurder zijn afhankelijk van de eerder gemaakte onderlinge afspraken welke zijn
vastgelegd in een OTD verhuurder.

2.14 MDG Makelaars & Art Galerie zal tevens de eventuele courtage of kosten die voor rekening van
verhuurder zijn, verrekenen met de eerste betalingen van huurder, zoals borg en eerste
maandhuur . De borgsom zal tot beëindiging van de huurperiode onder beheer blijven van MDG
Makelaars & Art Galerie die tevens de eindinspectie van de huurder uitvoeren bij vertrek. Na deze
eindinspectie zal de borgsom aan huurder worden gerestitueerd met in mindering gebrachte
eventuele schades of andere posten. Ook zal er standaard een bedrag van € 150,- worden
ingehouden voor de eindinspectie en schoonmaak. Ook als verhuurder geen beheeropdracht aan
MDG Makelaars & Art Galerie heeft gegeven.

2.15 Indien u of uw relaties op een adres gaan wonen dat eerder door ons aan u of uw relatie is
aangeboden en door een andere partij tot stand is gekomen, zullen wij u alsnog de kosten voor
verhuur in rekening brengen.

 

ARTIKEL 3: MDG ZAL HET VOLGENDE VOOR EXCLUSIEVE KANDIDAAT- HUURDERS ONDERNEMEN

3.1 Uitgebreid Inventariseren van de woonwensen d.m.v. gegevens die kandidaat verstrekt door het
invullen van het inschrijfformulier en na een persoonlijk (telefoon)gesprek.

3.2 Zoeken en selecteren van geschikte woonruimte op basis van door opdrachtgever aangegeven
wensen en profiel

3.3 Het bezichtigen van en het geven van informatie over de te huur staande objecten.

3.4 Het geven van algemene en specifieke informatie over onder meer de diverse mogelijkheden voor
het vinden van passende woonruimte , de lokale woningmarkt, de huisvestingsvergunningen,
huurtoeslag , huurprijzen, de inschrijving in de GBA en eisen en verwachtingen van Nederlandse
verhuurders ( voor expats), het overhandigen van een informatiepakket of informatiefolders
omtrent cultuur, uitgaan etc..

3.5 Evaluatie van de eerder aangeboden woningen en bezichtigingen en advies omtrent eventuele
keuzes.

3.6 Samenstellen van een dossier van kandidaat huurder en het voordragen van deze aan
verhuurders
3.7 Namens opdrachtgever onderhandelen met verhuurder en het onderbouwen van een
huurovereenkomst

3.8 De totstandkoming van een huurovereenkomst de uitleg en het laten ondertekenen van beide
partijen.

3.9 Toezicht op eerste betaling aan MDG Makelaars & Art Galerie voor verhuurder of beheerder

3.10 Het organiseren van de oplevering en begin inspectie uitvoeren

3.11 Het zo nodig aanspreken van de verhuurder op de nakoming van zijn verplichtingen jegens
huurder

3.12 Geven van ondersteuning en advies bij onderhoudscontracten, verhuizing, vervoer, transport,
scholen kinderen , arts en tandarts , inrichting, tuinonderhoud en beveiliging. MDG Makelaars &
Art Galerie zal iedere nieuwe huurder een uitgebreid informatiepakket overhandigen met tips en
kortingsbonnen!

3.13 Advies en het verplicht door ons te verzorgen van aansluitingen nutsbedrijven, internet en tv via
een professionele onafhankelijke partij ( Utility Providers of De Bedrijfsadviseur Limburg)

 

ARTIKEL 4: PRESENTATIE VAN WONINGEN

4.1 Opdrachtgever is er mee bekend dat zijn woning door ons op diverse woningwebsites, o.a.
MDGmakelaars, Pararius, Funda en diverse Social Media zal worden geadverteerd om zodoende
kandidaten uitgebreid te informeren omtrent zijn aanbod. Wij rekenen hiervoor geen extra kosten
buiten de basiskosten voor verkoop. Sterker nog: er kan maar 1 makelaar adverteren op
Pararius.nl. Daarom werken wij bij voorkeur met een exclusieve opdracht. Uit ervaring weten wij
dat het plaatsen van objecten bij meerdere partijen slechts voor verwarring bij kandidaten zorgt.
Als makelaar hebben wij geen overzicht wat er bij andere aanbieders word beloofd en zorgt vaak
voor ongewenste taferelen bij beide partijen. Uit ervaring is gebleken dat de exclusieve werkwijze
tot snellere en duidelijkere transacties leidt. Met 1 aanspreekpunt en directe acties. Bij een
exclusieve opdracht geven wij 1 jaar lang gratis financieel beheer zodat u altijd zeker bent van een
correcte huurbetaling! ( normaal tarief is 4% van de maandhuur per maand te betalen)

4.2 De panden zullen allemaal professioneel worden gefotografeerd . Bij exclusieve koopobjecten kan
er zelfs een video of luchtopnamen en film worden gemaakt met een Drone. Ook zijn wij bezig om
virtuele bezichtigingen te gaan maken voor een spectaculaire 3D beleving vanuit uw eigen stoel in
de huiskamer of op ons kantoor! Tarieven zijn afhankelijk van wensen en object. Wij informeren u
graag hierover.

4.3 De presentatie van zowel huur- als koopwoningen kunnen naar wens ook worden uitgebreid met
een filmpje van de woning ondersteund door een prettig muziekje. Tegen speciaal extra tarief .

4.4 Desgewenst kan onze Interieur styliste u een advies geven wanneer u uw objecten zou willen
verbouwen of renoveren en hierna opnieuw inrichten. Via deze styliste krijgt u niet alleen advies
maar ook kortingen op diverse diensten en inrichting. Voor ieder koopobject zullen wij verkopers
een advies geven en waar nodig de woning verkoop klaar maken . Hiervoor kopen wij zelf meubels
en accessoires in en verrekenen dit eventueel met de courtage.

 

ARTIKEL 5: KOSTEN VOOR OPDRACHTGEVER / VERHUURDER

5.1 Nieuwe wetgeving stelt dat de zogenaamde ”bemiddelingskosten “ voor rekening van verhuurder /
opdrachtgever zijn en wel als volgt;

5.2 6% van de totale jaarhuursom excl. 21% btw dit is inclusief de verplichting van financieel beheer
door MDG Makelaars & Art Galerie ten minste voor de duur van de huurovereenkomst van
minimaal 12 maanden . Met Technisch beheer samen( verplicht bij vertrek naar t buitenland van
verhuurder of wanneer verhuurder niet in staat is zelf binnen een uur de melding of storing te
verhelpen) berekenen wij 4% plus 21% btw per maand extra. Deze kosten zullen vooraf en per jaar
op de datum van de eerste huurdag aan verhuurder worden gefactureerd. Verhuurder zal een
duidelijke omschrijving ontvangen van de diensten en service die onder het technisch beheer
vallen. Tarieven voor grotere opdrachtgevers kunnen afwijken van de normaal geldende
courtages. MDG biedt verhuurders maatwerk qua services.

5.3 Bij overeenkomsten korter dan 12 maanden zal er slechts 1 maal per jaar de volledige courtage
van 8% van de jaarhuur worden gerekend.

5.4 Wel zal er voor iedere huurovereenkomst en begeleiding binnen een jaar een bedrag van € 395,-
excl. 21% btw worden berekend aan Verhuurder.

5.5 De overeenkomst is bij voorkeur exclusief tenminste voor 2 maanden voor MDG Makelaars & Art
Galerie en verhuurder zal een verhuuropdracht tekenen voor de exclusieve plaatsing op Pararius.
Dit wil zeggen dat geen enkele ander partij uw pand mag adverteren op Pararius.nl.

5.6 Deze periode zal verhuurder nergens anders adverteren of het object in welke hoedanigheid aan
derden aanbieden. Na 2 maanden zonder geslaagde transactie is opdrachtgever vrij zijn aanbod
aan andere partijen ter verhuur aan te bieden. De exclusiviteit van het adverteren op Pararius zal
onveranderd exclusief blijven bij MDG Makelaars & Art Galerie. Mocht er na deze periode toch een
huuropdracht tot stand komen via U of een ander kantoor met een kandidaat die het gekozen
pand al eerder met ons is gaan bezichtigen of door ons is aangeboden zal er alsnog 1 maand huur
in rekening worden gebracht. al het eerder de door hem gekozen woning is aangeboden zullen wij
alsnog de kosten aan verhuurder in rekening brengen. MDG Makelaars & Art Galerie heeft het
recht te vragen aan verhuurder wie de nieuwe huurder is geworden en via welk kantoor deze is
bemiddeld.

5.7 Wij zullen alle opdrachtgevers ongeveer 2 weken na een geslaagde verhuur door ons of derden
een After Sales mail sturen met uw bevindingen en op- of aanmerkingen. Tezamen met zo een
mail zullen wij hen een leuke aanbieding doen. Wij vragen tevens om een recensie te schrijven op
onze facebookpagina.

5.8 Bij niet exclusieve opdrachten van investeerders of andere partijen zal MDG bij bemiddeling 8% in
rekening brengen excl. btw. en exclusief financieel beheer voor ten minste de duur van de
overeenkomst of er moet een bindende overeenkomst zijn getekend met een andere
beheersmaatschappij . Bij short stay contracten rekenen wij altijd 8% van de maandhuur per
contract maand aan verhuurder plus compleet beheer met een minimale courtage van € 395,- excl
21%. btw per object. Particuliere huurder betaald altijd voorafgaande aan een prive bezichtiging
met een makelaar een bedrag van € 37,50 . Hiervoor zullen wij bij een geslaagde verhuur voor hen
de aansluiting van energie en telecom verzorgen tegen zeer scherpe tarieven.

 

ARTIKEL 6: VERGOEDINGEN VOOR HUURDERS

6.1 Voor huurders van een van onze woningen die op de website van MDG makelaars of Pararius
geadverteerd-zullen wij GEEN bemiddelingskosten in rekening brengen! De kosten voor verhuur
zullen doorgaans door de verhuurder worden betaald. Bij aanhuur van een object van derden zal
mijn kandidaat die mij hiervoor opdracht heeft gegeven ons 1 maand huur vergoeden . Het is wel
een vereiste van onze verhuurders dat alle huurders een screeningsrapport moeten laten maken
door een hiervoor aangewezen partij. De kosten van dit rapport zal huurder betalen. Dit rapport is
voor vele doeleinden te gebruiken zoals sollicitatie, kredietaanvraag, referentiecheck.

 

ARTIKEL 7: VERGOEDINGEN VOOR RELOCATION SERVICES EN CORPORATE SERVICES

7.1 Bedrijven kunnen onze diensten inhuren en kiezen voor een bepaald pakket van diensten. de
tarieven zullen wij u graag mailen!

7.2 Ook stellen wij geheel op maat pakketten samen met alle wensen hierin verwerkt. Wij maken
hiervoor gebruik van de diensten en service van hiervoor speciaal opgeleide consulenten die uw
nieuwe collega’s van A tot Z zullen begeleiden. De diensten zijn o.a. verhuizingen regelen in zowel
binnen als buitenland naar Nederland. Het zoeken van een woning. Een bsn nummer aanvragen
bij de Belastingdienst. Verblijfsvergunningen regelen. Vervoer, zoals auto, openbaar vervoer of
fietsen. Scholen voor de kinderen. Expat clubs. Artsen aanbevelen. Tour organiseren om de
omgeving te verkennen en een juiste woonplaats te kiezen. Inrichting, tuinaanleg en beveiliging
regelen Informatiepakket aanbieden met o.a. cultuur, gewoonten, taalles etc etc.

 

ARTIKEL 8: COURTAGES VOOR AAN- EN VERKOOP VAN KOOPWONINGEN IN NEDERLAND

8.1 Waardebepalingen zijn altijd gratis en geheel vrijblijvend voor een nieuwe potentiele verkopende
partij en is per definitie geen taxatie van de woning. Hoewel wij deze waardebepaling alleen
mondeling tesamen met een plan van aanpak in een persoonlijk gesprek aan u komen voorleggen
kunt u hieraan geen rechten ontlenen en kan derhalve nooit voor een financiële instelling worden
gebruikt. Het is slechts een actuele indicatie van de op die datum geldende marktwaarde en de
makelaar zal verkoper tevens adviseren over de mogelijkheden en kansen van verkoop.
Vervolgens zullen partijen samen een opdracht tot dienstverlening opstellen met daarin de
gestelde vraagprijs en laatprijs. Ook de courtagetarieven en diensten zullen in deze overeenkomst
worden overhandigd en ondertekend.

8.2 De vooraf afgesproken en schriftelijk vastgelegde verkoopcourtage (OTD)voor de verkopende
partij zal bij geslaagde verkoop bij de notaris tijdens het transport direct worden verrekend en
uitbetaald worden door notaris aan ons kantoor mits verkoper anders aangeeft. De
verkoopcourtage is altijd afhankelijk van diverse factoren en kan per object dan ook per opdracht
verschillen.

8.3 Wel zal verkoper bij opdracht tot verkoop een eenmalig bedrag overmaken , de zgn. Opstartkosten
a € 495,- excl. btw, dit bedrag is exclusief de gestelde courtage die afhankelijk is van het
dienstenpakket maar is altijd minimaal € 2750,= excl. BTW.

8.4 MDG makelaars zijn bevoegd om van de gestelde voorwaarden af te wijken om voor hen
moverende redenen. Afspraken zullen in een OTD schriftelijk worden vastgelegd tussen partjen.

8.5 Hiervoor bieden wij u wel een aantal diensten, namelijk:
– Gratis waardebepaling en advies verkoopstrategie
– Teksten schrijven voor advertenties en media
– Vermelding in diverse internetsites en zoekmachines
– Professionele basisfotoreportage van maximaal 10 opnames
– V raambord
– Onbeperkt bezichtigen ook na kantoortijden
– Uitgebreide screening van kandidaten voorafgaande aan de bezichtigingen
– Open huis voor makelaars met hapje drankje
– Open huis voor kandidaten met hapje en drankje
– Gratis advies verkoopstyliste
– Kortingen op diverse producten zoals schilder, aannemer, inrichting en gordijnen en
diverse andere diensten o.a. verhuiswagen , opslag , tuinaanleg en onderhoud, kunst!
– Begeleiding naar notaris en transport van de woning
– Advies m.b.t. Nieuwe aankoop en speciaal tarief voor aankoop nieuwe woning
– Mailing naar aankoopmakelaars en hen uitnodigen voor Open huis Facebookpromotie
maken en onderhouden
– Overeenkomst is altijd 12 maanden geldig en de opstartkosten worden nooit gerestitueerd.
Natuurlijk kunnen wij maatwerk leveren tegen meerprijs o.a. brochures, flyers, mailingen
luchtfotografie, drone opnames etc. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

8.6 Bij intrekking van de opdracht binnen 1 jaar na ondertekening om welke reden dan ook door
verkoper zal er op geen enkele wijze of reden restitutie plaatsvinden van de reeds betaalde
opstartkosten en heeft MDG het recht om 1% van de vraagprijs excl. Btw in rekening te brengen
plus de reeds gemaakte extra kosten voor diensten die NIET in het basispakket zitten. Tevens
zullen wij als blijkt dat binnen 1 jaar na intrekking van de opdracht de woning alsnog is verkocht
aan een kandidaat die eerder door MDG is aangebracht de volledige courtage in rekening
brengen. Er zal hiervoor ter bewijs een lijst van eerdere kandidaten en onderhandelingen aan
verkoper worden getoond.

8.7 Bij AANKOOP begeleiding door ons kantoor zal er vooraf een duidelijk profiel van de wensen
worden opgemaakt en een opdracht tot dienstverlening (OTD) worden ondertekend. Er zal
eenmalig een bedrag van € 495,- excl. btw worden gefactureerd bij opdracht en zal nimmer
worden gerestitueerd. De minimale aankoopcourtage van een object is altijd
€ 1850- excl. btw (exclusief de opstartkosten). Elke aankoopprocedure zal in overleg met
opdrachtgever op maat worden geoffreerd.
8.8 De overeenkomst is geldig voor een periode van 6 maanden na ondertekenen opdracht. Koper en
makelaar zullen van te voren een duidelijk aankoopprofiel opstellen en makelaar zal deze
opdracht dan ook naar beste kunnen vervullen. Er zal tevens een maximaal aantal objecten
Algemene voorwaarden MDG Makelaars & Art Galerie
Algemene Voorwaarden MDG Makelaars & Art Galerie v2018 Pagina 8 van 8
worden vastgelegd van 4 per maand binnen een straal van 15 kilometer van ons kantoor. Alle
activiteiten buiten deze gegevens worden tegen een voorafgaande overlegde offerte aan
opdrachtgever voor het transport gefactureerd. Tevens zal koper voorafgaande aan de actieve
opdracht verplicht een hypotheekadvies inwinnen bij onze adviseur.

 

ARTIKEL 9 : AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Alle aanbiedingen van MDG Makelaars & Art Galerie zijn vrijblijvend zowel mondeling als
schriftelijk en men kan hieraan geen rechten ontlenen.

9.2 Alle mededelingen , toezeggingen en aangeboden overeenkomsten van medewerkers zijn altijd
onder voorbehoud van goedkeuring van eigenaar / verhuurder. Wij kunnen vanwege
afhankelijkheid van factoren geen garantie geven als er door derden onjuiste informatie wordt
gegeven . Wij trachten zo accuraat mogelijk u te informeren maar zijn afhankelijk van afspraken
die verhuurders ook met andere partijen maken. Hier hebben wij helaas niet altijd invloed op.

9.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor de manier waarop verhuurder na het tot stand komen van een
overeenkomst zijn verplichtingen al dan niet nakomt. Huurders vrijwaren MDG Makelaars & Art
Galerie dan ook voor alle aanspraken wegens schade van de eigenaar / verhuurder en of derden in
welke vorm dan ook.

9.4 MDG Makelaars & Art Galerie is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuistheden
onvolledigheden nietigheden of vernietigbaar heden in alle advertenties, of op Pararius en FUNDA,
alle Social media of haar eigen website, de koop- of huurovereenkomst welke het gevolg zijn van
foutieve informatie welke door verhuurder of verkoper aan MDG Makelaars & Art Galerie is
verstrekt. Ook fouten door stagiaires zijn niet toe te rekenen aan MDG Makelaars & Art Galerie.

9.5 Op alle geschillen tussen kandidaat huurder en MDG Makelaars & Art Galerie is Nederlands recht
van toepassing. Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
Eindhoven